Skip links

O nás

O nás

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) sa špecializuje na pastoráciu vysokoškolákov, pracujúcich a rodín, pre ktorých vytvára duchovný domov v univerzitnom spoločenstve  v Mlynskej doline v Bratislave, v ktorom môžu zažívať slobodné stretnutia s Bohom a stretávať sa s ľuďmi, s ktorými zdieľajú svoju skúsenosť viery. UPC MOSTY prostredníctvom svojich aktivít zabezpečuje všetky bohoslužobné, pastoračné, výchovné a vzdelávacie programy.

UPC Mosty je oficiálnym reprezentantom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) pre pastoráciu vysokoškolákov na internátnej a akademickej pôde v Mlynskej doline v Bratislave.

UPC Mosty pracuje na báze ekumenizmu a na základe princípov občianskej spoločnosti spolupracuje so všetkými relevantnými organizáciami.

UPC MOSTY sídli v priestoroch (KLUB31 miesto pre teba, kancelária a poradňa) na Átriových domkoch blok G v Mlynskej doline v Bratislave.

Vízia a ciele

Miesto pre Teba a teba

Vytvorenie duchovného domova pre študentov, pracujúcich a rodiny v Božej prítomnosti. Hľadanie MOSTOV v širšom slova zmysle na duchovnej, medziľudskej, medzigeneračnej a názorovej rovine.

Pán Boh nás povolal do tejto služby a ukázal nám túto cestu:

  • aby sme pozývali mladých ľudí a rodiny do osobného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom,
  • aby sme tvorili duchovný domov pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva,
  • aby sme vytvárali mozaiku vzťahov a pozývali dobrovoľníkov, ktorí vnímajú vnútorné povolanie do služby v Mlynskej doline,
  • aby sme sa starali o spolupracovníkov a lídrov našich programov,
  • aby sme postupne vytvárali spoločenstvo cirkevného zboru ECAV v Mlynskej doline, ktorý bude zabezpečovať misiu medzi študentmi a rodinami.

Ciele

  • Naším cieľom je šírenie evanjeliových hodnôt Ježiša Krista  medzi vysokoškolskou mládežou, pracujúcimi a rodinami,
  • organizovanie výchovných, vzdelávacích, preventívnych, charitatívnych, kultúrnych a športových voľnočasových programov,
  • podpora dobrovoľníctva s dôrazom na zapojenie a aktívnu účasť svojich členov na živote univerzitného kresťanského spoločenstva a ECAV
  • vytvorenie univerzitného kresťanského spoločenstva pre všetkých vekové skupiny
  • poskytovanie informačných, poradenských a sociálnych služieb.

História

1996

V roku 1996 začali pracovníci Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) Peter Mozola Dušan Šándor spoločne s ďalšími študentmi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave a iných vysokých škôl otvorenú prácu s vysokoškolákmi na internátoch. Tak vzniklo evanjelické spoločenstvo v Mlynskej doline KLUB MI-31, pretože sa stretávali v sále na Manželských internátoch (1996-2000) a kvôli autobusu s číslom 31. Neskôr už iba KLUB31, ale s podtitulom miesto pre teba, keďže sa presťahovali do priestoroch katolíckeho UpeCe a nakoniec  do nášho KLUBu31 na Átriových domkoch blok G.

Od roku 1996 sa študentské centrum zameriavalo na prípravu voľnočasových programov pre študentov na vysokoškolských internátoch v Mlynskej doline v Bratislave. Významným pozitívom bolo prepojenie práce centra s celoslovenskou prácou SEM, hlavne pri výchove spolupracovníkov a organizovaní mentorských, kultúrnych i športových podujatí, ako aj pri medzinárodnej spolupráci a podpore dobrovoľníctva.

2000

V roku 2000 zriadila ECAV na Slovensku miesto pre pracovníka  s vysokoškolskou mládežou, ktorým sa stal Mgr. Peter Mozola. Začal pôsobiť ako prvý študentský kaplán v ECAV pre prácu s vysokoškolákmi. V roku 2004 bol vymenovaný druhý kaplán pre prácu s vysokoškolákmi so zameraním na psychologické poradenstvo Mgr. Martin Balko.

2006

Vznik misijnej práce medzi študentmi zaplnil dovtedy prázdne miesto v službe mladým ľuďom v Bratislave. Prekážkou k efektívnejšiemu fungovanie UPC MOSTY bolo dlhodobé nevyhovujúce priestorové a finančné zabezpečenie. Preto väčšina aktivít sa pripravovala v prenajatých priestoroch katolíckeho UPeCe v Mlynskej doline. Problém s priestormi sa podarilo čiastočne vyriešiť až v roku 2006, keď vedenie Univerzity Komenského po dohode s vedením ECAV pridelilo priestory pre UPC MOSTY na Átriových internátoch, blok G.

2007

Od začiatku podporoval prácu študentského centra vtedajší evanjelický generálny biskup ECAV Dr. h .c. prof. ThDr.  Július Filo, ako aj predsedníctvo SEM (PSEM). Organizačná zmena zaradenia UPC MOSTY v rámci ECAV nastala  pri nástupe PhDr. Miloša Klátika, PhD. do úradu generálneho biskupa s jeho snahou, aby každá duchovná práca bola zastrešená cirkevným zborom v rámci územia. Na základe toho,  v decembri v roku 2007, bolo UPC MOSTY začlenené do cirkevného zboru ECAV (CZ ECAV) Bratislava. Po ukončení jeho činnosti 15.2.2013 UPC MOSTY prešlo pod nástupnícky CZ ECAV  Bratislava Legionárska.

2013

V roku 2013 sa UPC MOSTY stalo účelovým zariadením CZ ECAV Bratislava Legionárska s vlastnou právnou subjektivitou. Riaditeľom sa stal Mgr. Peter Mozola a tajomníkom Ing. Andrej Adamuščin, PhD.. Ako pracovník s mládežou (Klub31) bol v roku 2013 prijatý Dávid Spodniak, ktorý bol platení formou desiatkov od jeho prispievateľov ako tiež boli v minulosti Mgr. Martina Šimová (Garaiová), Mgr. Marek Hrivňák a Mgr. Milan Bodnár. Kaplánom na polovičný úväzok so zameraním na psychologické poradenstvo bol Mgr. Martin Balko do konca roka 2015.

Jedným zo základov misijnej práce v Mlynskej doline bol a je vždy tím dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave a organizácií programov. Vďaka tomu sa práca mohla rozvíjať a nebola závislá iba od pracovníkov centra, čím sa podarilo vybudovať značnú stabilitu pre UPC MOSTY. V tíme spolupracovníkov sa vystriedali desiatky ľudí, ktorým sme veľmi vďační za pomoc a ochotu slúžiť na tejto Božej vinici.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie počas celého obdobia. Sme veľmi vďační za príležitosť pracovať na Jeho Božom diele.

Členstvo

V zmysle štatútu UPC MOSTY sa môžete stať členom UPC MOSTY na základe vyplnenia prihlášky za člena univerzitného pastoračného centra MOSTY (pre študentov, pracujúcich a členov iných cirkevných zborov)

Odporúčaný dobrovoľný ročný príspevok:

Číslo účtu: 2925896311/1100 (Tatrabanka), IBAN: SK9011000000002925896311

Partneri